Luyu Huang's Tech Blog

避免使用无符号数

考察这样一段代码: int a = -1; unsigned int b = 1; if (a < b) printf("a < b\n"); else printf("a > b\n"); a是有符号整数,b是无符号整数。C语言在比较他们的大小时会进行隐式类型转换。如果执行的是 if ((unsigned int)a < b) 则-1被转换成4294967295,结果是 a > b;如果执行的是 if (a < (int)b) 则结果是 a < b。采取哪种方式依赖于编译器。 在g++中,输出的结果是a > b。当然,也会打出警告:warning: comparison between signed and u...

Read more